Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

  1 Recreant Degene die met Strandchalet.com de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
  2 Mederecreant De op de bevestiging vermelde perso(o)n(en);   
  3 Derde Ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
  4 Accommodatie In eigendom van Strandchalet.com zijnde Chalet, gelegen op het park;
  5 Park Camping “De Duindoorn” Badweg 40, 1976 BZ te IJmuiden;
  6 Schriftelijk Per brief of e-mail; 
  7 Annulering De schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst voordat de ingangsdatum van het verblijf is ingegaan.


Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodatie die met Strandchalet.com wordt gesloten. Deze voorwaarde zijn een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.

 

Artikel 3: Boekingen
De recreant dient ten tijde van het boeken 21 jaar of ouder te zijn. Stranchalet.com behoudt zich het recht om ten alle tijden, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren. Strandchalet.com zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigen en factureren. Deze bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen binnen 10 dagen na factuurdatum, en voor aanvang van het verblijf, schriftelijk aan strandchalet.com kenbaar gemaakt te worden.

 

Artikel 4: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 5: Prijs
De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven welke door Strandchalet.com zijn vastgesteld, en zijn inclusief alle belastingen en kosten. Ook is de prijs inclusief het gebruik van de parkeerplaats voor één auto. Flessengas, elektra en water zijn inclusief met een maximum van één gasfles, honderd kilowattuur elektra en tweeduizend liter water per week, of naar rato daarvan. Bij overschrijding hiervan gelden de markttarieven plus een toeslag van 25%. Genoemde bedragen zijn echter exclusief beddengoed. Dit dient de huurder zelf mee te nemen. Ook is het ook mogelijk een lakenpakket te huren voor € 9,00 per persoon per huurperiode.

 

Artikel 6: Huisdieren
In verband met parkreglementen is het houden van huisdieren in en om de accommodatie niet toegestaan.

 

Artikel 7: Betalingen
  1. De recreant dient een aanbetaling te doen van 30% met een minimum van € 150,00 indien het boekingsbedrag boven de € 150,00 is. Het restant dient uiterlijk zes weken voor aanvang van het verblijf in het bezit te zijn van Strandchalet.com.
  2. Boekingsbedragen tot en met € 150,00, en boekingen die binnen zes weken voor aanvang plaats vinden, dienen in zijn geheel onmiddellijk te worden voldaan.
  3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken niet nakomt, heeft Strandchalet.com het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Strandchalet.com op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
  4. Indien Strandchalet.com op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van Strandchalet.com op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
  5. De door Strandchalet.com in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Waarborgsom
  1. Op de dag van aankomst dient er als zekerheidsstelling aan Strandchalet.com contant een waarborgsom van € 150,00 te worden betaald.
  2. Schade aan de accommodatie, inventaris en/of het park die is toegebracht tijdens de huurperiode, extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling van de accommodatie, worden met de waarborgsom verrekend. Indien de waarborgsom niet toereikend is om deze schade of kosten te dekken zal het restant bij de recreant worden geïncasseerd.
  3. De waarborgsom, of het restant daarvan, zal binnen zeven dagen na vertrek worden geretourneerd.

 

Artikel 9: Annuleringen
  1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan Strandchalet.com. Deze bedraagt bij annulering:

    - Meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs;
    - Binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
    - Binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
    - Binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
    - Op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

  2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van € 25,00 administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van Strandchalet.com, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.


Artikel 10: Gebruik door derden
Gebruik door derden van de accommodatie is slechts toegestaan, Indien Strandchalet.com daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 

Artikel 11: Aankomst en vertrek
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kunt u de accommodatie op de dag van aankomst om 15:00 uur betreden. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 11:00 uur te hebben verlaten. De accommodatie dient bezemschoon te worden achtergelaten.

 

Artikel 12: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs van de overeengekomen tariefperiode verschuldigd indien hij voortijdig vertrekt.

 

Artikel 13: Parkreglementen
De recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) dienen zich te houden aan de voor het park vastgestelde (gedrags)regels. Bij overtreding van deze regels kan verwijdering van het park tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Ten alle tijden dienen door de parkbeheerder gegeven aanwijzingen strikt opgevolgd te worden.

 

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging door Strandchalet.com en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
  1. Strandchalet.com kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

    a. Meer Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar redelijkheid en billijkheid, van Strandchalet.com niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
    b. Indien de recreant mederecreant(en) en/of derde(n) overlast bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het park bederft. Hieronder valt ook het uitoefenen van prostitutie;
    c. Indien de recreant mederecreant(en) en/of derde(n) door gebruik van de accommodatie in strijd met de bestemming en de huisregels van het park handelt;
    d. Indien de recreant mederecreant(en) en/of derde(n) door de beheerder van het park de toegang tot het park wegens wanorde wordt ontzegd.

  2. De recreant blijft gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 15: Wet- en regelgeving
  1. Strandchalet.com zorgt er te allen tijde voor dat de accommodatie, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de accommodatie (kunnen) worden gesteld.
  2. De recreant is verplicht alle op het park geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mede recreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het park geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

 

Artikel 16: Onderhoud en aanleg
  1. Strandchalet.com is verplicht om het verhuurde in een goede staat van onderhoud te houden.
  2. De recreant is verplicht het gehuurde en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
  3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het park te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig ander activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid
  1. Strandchalet.com kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor:

    a. een ongeval, diefstal of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park;
    b. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park.

  2. Strandchalet.com is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
  3. De recreant is jegens Strandchalet.com hoofdelijk aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

 

Artikel 18: Klachten / geschillen
  1. Ondanks de zorg en inspanning van Strandchalet.com kan het zijn dat u een klacht heeft. Urgente klachten dienen direct telefonisch gemeld te worden bij Strandchalet.com. Indien de klacht niet kan worden verholpen, of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u dit uiterlijk 14 dagen na vertrek dit schriftelijk kenbaar te maken bij Strandchalet.com. Strandchalet.com zal er alles aan doen om klachten naar ieders tevredenheid op te lossen.
  2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst in Nederlands recht van toepassing.

Vestigingsinformatie
Strandchalet.com
Tuindersstraat 106
1971 ZS IJmuiden
Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. +31 (0)6-2423 9420
KvK: 60687924
Btw-id: NL001525500B50

Locatie chalets
Camping De Duindoorn
Badweg 40
1976 BZ IJmuiden
Nederland

Copyright © Strandchalet. All rights Reserved.